Çap edilmiş məhsulumuz

Azərbaycan respublikasında demokratik seçki təcrübəsi: parlament ölçüsü 2011 – 2015-ci illər (sənədlər ­toplusu)

­A.İ.Sergeyevin,­ S.A.Mirzəyevin ­ümumi ­re­daktə­si ­ilə.­–­SPb.;­Ba­kı:­MDB­ iş­ti­rak­çı­sı­ olan ­döv­lət­lə­rin ­Par­la­ment­lə­r a­ra­sı­ As­samb­le­ya­sı Şurasının­ Katibliyi.­2016. ­­­­332­s.

KITABI YÜKLƏ
 

Növbəti prezident seçkisi
Qırğızıstan Respublikası


Növbəti və keçiriləcək gələcək vaxtı müəyyən edilmiş seçkilər haqqında məlumatlar

MƏLUMATLAN